PROJEKT UNIJNY  ” Wzrost aktywności zawodowej rodziców dzieci  do 3 roku życia, dzięki otworzeniu 28 nowych miejsc w Klubie Malucha Pierwsze Kroczki w Ostrowie Wlkp.” realizowany  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  na lata 2014-2020 współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś Priorytetowa 6: Rynek Pracy

Działanie 6.4: Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi.

Planowany okres realizacji: 01.04.2019- 31.03.2020

Celem głównym projektu  jest zwiększenie aktywności zawodowej grupy docelowej tj. 28 os. (min.14kobiet) sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, poprzez utworzenie  2 nowych grup w Klubie Malucha. 

Wartość projektu:  375 332,50 zł
Wartość dofinansowania: 337 799,25

Warunki niezbędne do ubiegania się o przyjęcie dziecka w ramach projektu:

  1. Grupę docelową projektu stanowią osoby powracające  na rynek pracy, które do tej pory w nim nie uczestniczyły ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 (pozostające bez pracy, przebywające na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym). Również osoby posiadające status osoby bezrobotnej. Projekt ukierunkowany jest na godzenie życia rodzinnego i zawodowego oraz  promowanie równego dostępu do zatrudnienia i kariery zawodowej. 
  2. Wszystkie informacje zawarte zostały w Regulaminie (zakładka dokumenty).
  3. Termin rekrutacji: 13.03.2019 r.- 20.03.2019 r. 
  4. Szczegółowe informacje w Biurze Projektu  Żłobek Pierwsze Kroczki ul. Wrocławska 34a (wejście od ul. Partyzanckiej, przy Szkole Podstawowej nr 1) i pod numerem telefonu 782 199 580.